Fixed @FILEWRITEB

#1
Here's v16, which seems correct.
Code:
v:\> del 178.txt
Deleting V:\178.txt
  1 file deleted

v:\> set h=%@fileopen[178.txt,w,b]

v:\> echo %@filewriteb[%h,-1,0xB2]
1

v:\> echo %@fileclose[%h]
0

v:\> type /x 178.txt
0000 0000 b2  ▓
Here's v17, which seems incorrect.
Code:
v:\> del 178.txt
Deleting V:\178.txt
  1 file deleted

v:\> set h=%@fileopen[178.txt,w,b]

v:\> echo %@filewriteb[%h,-1,0xB2]
3

v:\> echo %@fileclose[%h]
0

v:\> type /x 178.txt
0000 0000 00 ff b2  .ÿ²